การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม

ผู้แต่ง

  • จุฑามาส พรหมมาณพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • จันทิมา บรรจงประเสริฐ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

ความยั่งยืนทางสังคมแบบลีน, ประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม, ความยั่งยืน, บริษัทภาคการผลิตยานยนต์, บรรษัทข้ามชาติ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนในบรรษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิตยานยนต์ต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม ใช้วิธีการสำรวจเชิงปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากคนงานของสถานประกอบการ จำนวน 406 คนในภาคการผลิตยานยนต์ การศึกษาเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบยืนยันและยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจำลองที่ยอมรับได้ โดยใช้ดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยรวมแล้ว ความถูกต้องของโครงสร้างที่ตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง สำรวจ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ผลการทดสอบพบว่า ดัชนีความเหมาะสมของตัวแบบที่ถูกนำมาทดสอบทั้งสามตัวแบบมีความไม่แปรปรวนตามเกณฑ์แสดงให้เห็นดัชนีความพอดีของแบบจำลองที่ยอมรับได้ ผลการวิจัยระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนที่ประกอบด้วยสามตัวแบบ ด้านกำลังแรงงาน ด้านความโปร่งใสของข้อมูล และด้านการสนับสนุนต่อชุมชน ส่งผลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทด้านความยั่งยืนทางสังคม ตัวแบบที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความยั่งยืนทางสังคม ได้แก่ ด้านความโปร่งใสของข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านกำลังแรงงานตามลำดับ มีการหารือถึงความหมายของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย
ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of cleaner production, 65, 42-56.

Bollen, K. A., & Hoyle, R. H. (2012). Latent variables in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of structural equation modeling (pp. 56–67). The Guilford Press.

Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. John Wiley & Sons.

Corbett, C. J., & Klassen, R. D. (2006). Extending the horizons: environmental excellence as key to improving operations. Manufacturing & Service Operations Management, 8(1), 5-22.

Dennis, P. (2017). Lean Production simplified: A plain-language guide to the world's most powerful production system. Crc press.

Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy and the Environment, 11(2), 130-141.

Fliedner, G. (2008, November). Sustainability: a new lean principle. In Proceedings of the 39th annual meeting of the decision sciences institute (pp. 3321-3326). Baltimore, Maryland.

Fliedner, G., & Majeske, K. (2010). Sustainability: the new lean frontier. Production and Inventory Management Journal, 46(1), 6.

Florida, R. (1996). Lean and Green: The move to environmentally conscious manufacturing. California Management Review, 39(1), 80-105.

Garza-Reyes, J. A. (2015). Lean and green – a systematic review of the state-of-the-art literature. Journal of Cleaner Production, 102, 18-29.

Glover, W. J., Farris, J. A., Van Aken, E. M., & Doolen, T. L. (2011). Critical success factors for the sustainability of Kaizen event human resource outcomes: An empirical study. International Journal of Production Economics, 132(2), 197-213.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective (Vol. 7). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Hartini, S., & Ciptomulyono, U. (2015). The relationship between lean and sustainable manufacturing on performance: literature review. Procedia Manufacturing, 4, 38-45.

Jørgensen, F., Boer, H., & Gertsen, F. (2004). Development of a team-based framework for conducting self-assessment of continuous improvement. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(4), 343-349.

Kainuma, Y., & Tawara, N. (2006). A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management. International Journal of Production Economics, 101(1), 99-108.

Kaplan, S. E., & Wisner, P. S. (2009). The judgmental effects of management communications and a fifth balanced scorecard category on performance evaluation. Behavioral Research in Accounting, 21(2), 37-56.

Kaptein, M. (2004). Business Codes of Multinational Firms: What Do They Say? Journal of Business Ethics, 50(1), 13-31.

King, A. A., & Lenox, M. J. (2001). Lean and green? An empirical examination of the relationship between lean production and environmental performance. Production and Operations Management, 10(3), 244-256.

Kitazawa, S., & Sarkis, J. (2000). The relationship between ISO 14001 and continuous source reduction programs. International Journal of Operations & Production Managemen, 20(2), 225-248.

Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. In: The SAGE Handbook of Innovation in Social Research Methods, 562-589.

Lamming, R., & Hampson, J. (1996). The environment as a supply chain management issue. British journal of Management, 7(1).

Lee, K. H., & Shin, D. (2010). Consumers’ responses to CSR activities: The linkage between increased awareness and purchase intention. Public Relations Review, 36(2), 193-195.

Loehlin, J. C., & Martin, N. G. (2011). The general factor of personality: Questions and elaborations. Journal of Research in Personality, 45(1), 44-49.

MacDuffie, J. P., & Helper, S. (1997). Creating lean suppliers: diffusing lean production through the supply chain. California Management Review, 39(4), 118-151.

Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2000). Measuring corporate citizenship in two countries: The case of the United States and France. Journal of Business Ethics, 23(3), 283-297.

McDougall, G. H., & Levesque, T. (2000). Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation. Journal of services marketing, 14(5), 392-410.

Melnyk, S. A., Sroufe, R. P., & Calantone, R. (2003). Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance. Journal of Operations Management, 21(3), 329-351.

Monden, Y. J. I., Norcross, GA. (1998). Toyota production system: an integrated approach to just-in-time engineering and management press.

Ohno, T. (1988). Toyota production system: beyond large-scale production. crc Press.

Oliver, N., Delbridge, R., & Lowe, J. (1996). Lean production practices: international comparisons in the auto components industry 1. British Journal of Management, 7, S29-S44.

Panizzolo, R. (1998). Applying the lessons learned from 27 lean manufacturers: The relevance of relationships management. International Journal of Production Economics, 55(3), 223-240.

Piercy, N., & Rich, N. (2015). The relationship between lean operations and sustainable operations. International Journal of Operations & Production Management, 35(2), 282-315.

Raskin, P. D., Electris, C., & Rosen, R. A. (2010). The century ahead: searching for sustainability. Sustainability, 2(8), 2626-2651.

Richardson, K., Steffen, W., Schellnhuber, H.-J., Alcamo, J., Barker, T., Kammen, D. M.,

Osman-Elasha, B. (2009). Synthesis Report. Climate change: global risks, challenges and decisions, Copenhagen, Denmark, 10-12 March, 2009: University of Copenhagen.

Rothenberg, S., Pil, F. K., & Maxwell, J. (2001). Lean, green, and the quest for superior environmental performance. Production and operations management, 10(3), 228-243.

Serrat, O. (2017). The five whys technique. In Knowledge solutions (pp. 307-310): Springer.

Shah, R., & Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management, 21(2), 129-149.

Shingo, S. (1986). Zero quality control: source inspection and the poka-yoke system. CRC Press.

Sisson, K., & Storey, J. (2000). Realities of human resource management: Managing the employment relationship. McGraw-Hill Education (UK).

Taubitz, M. A. (2010). Lean, green &safe: integrating safety into the lean, green and sustainability movement. Professional Safety, 55(05), 39-46.

Tavanti, M. (2014). Sustainable development capitalism: Changing paradigms and practices for a more viable, equitable, bearable, and just economic future for all. In Capitalism and the Social Relationship (pp. 163-182). Palgrave Macmillan, London.

Turker, D. (2009). Measuring corporate social responsibility: A scale development study. Journal of Business Ethics, 85(4), 411-427.

Ursachi, G., Horodnic, I. A., & Zait, A. (2015). How reliable are measurement scales? External factors with indirect influence on reliability estimators. Procedia Economics and Finance, 20, 679-686.

Waddock, S. (2005). Corporate responsibility, accountability and stakeholder relationships: will voluntary action suffice?. Handbook of Responsible Leadership and Governance in Global Business, Edward Elgar, Cheltenham, 180-94.

Wan, H. D., & Frank Chen, F. (2008). A leanness measure of manufacturing systems for quantifying impacts of lean initiatives. International Journal of Production Research, 46(23), 6567-6584.

Taj, S. (2005). Applying lean assessment tools in Chinese hi‐tech industries. Management Decision, 43(4), 628-643.

Wilson, L. (2010). How to implement lean manufacturing. McGraw-Hill Education.

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. J. N. Y. R. A. (2003). The machine that changed the world: the story of lean production -- Toyota's secret weapon in the global car wars that is now revolutionizing world industry. Simon and Schuster.

Womack, J. P., Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). Machine that changed the world. Simon and Schuster.

Wong, Y. C., Wong, K. Y., & Ali, A. (2009, April). Key practice areas of lean manufacturing. In 2009 International Association of Computer Science and Information Technology-Spring Conference (pp. 267-271). IEEE.

Worley, J. M. (2004). The role of sociocultural factors in a lean manufacturing implementation. (Master’s Degree in Industrial Engineering, Oregon State University).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30