พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ ศรีรัตนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ, แอปพลิเคชันสั่งอาหาร, ไวรัสโควิด-19

บทคัดย่อ

ปัจจุบันบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เป็นช่องทางส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความถนัดการใช้เทคโนโลยีและต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้ออาหารได้หลากหลาย ทั้งนี้ก่อนวิกฤตโควิด-19 แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ทำหน้าที่เพียงส่งเสริมทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการทางกฏหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข้อจำกัดในการเดินทางและห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับช่องทางการให้บริการเป็นการบริการจัดส่งอาหารออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร และให้บริการแก่ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงวิกฤตโควิด-19

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2563). เศรษฐกิจหลังโควิดในมุมมองแบงก์ชาติ.

สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/877938

กฤษดา เสกตระกูล. (2563). โลกหลังวิกฤต Covid-19 ตอนที่ 2. สืบค้นจาก https://www.set.or.th.

ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์. (2561). การศึกษาตลาดแอปพลิเคชันอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันอาหาร. ระบบเผยแพร่วิทยานิพนธ์ออนไลน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th.

แทนรัฐ คุณเงิน. (2563). การบริการจัดส่งอาหารออนไลน์ในประเทศไทย.

สืบค้นจาก https://law.kku.ac.th/wp/?p=12920

ไทยพีบีเอส. (2563). วิถีใหม่ในวันเดิม. สืบค้นจาก https://thaiPBS.or.th./Coronavirus2019.

แบรนด์บุฟเฟ่ต์. (2563). กลยุทธ์แห่ชิงตลาด Food Delivery. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th.

แบรนด์บุฟเฟ่ต์. (2564) .2021 Year of Food Delivery: วิถีชีวิตปกติใหม่ผู้บริโภค เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากร้านอาหาร. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2563ก). แข่งเดือดสั่งอาหารผ่านแอปฯ. สืบค้นจาก https://www.kasikornresearch.com.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2563ข). ธุรกิจFood Delivery ขยายตัวสูงปี 63.

สืบค้นจาก https://www.kasikornresearch.com.

เสาวณี จันทะพงษ์. (2563ก). เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควิด19: โรคปฏิวัติโลก ยกเครื่องสู่อนาคตวิถีชีวิตใหม่. Bot Magazine.

เสาวณี จันทะพงษ์. (2563ข). อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจ.

Kennedy, S. (2020). Harvard’s Reinhart and Rogoff Say. This Really is Different, Bloomberg.

The Bangkokpost. (2020). The food delivery challenge. สืบค้นจาก https://www.bangkokpost.com/business/1965615/delivery-platforms-dig-in-for- war.

TOT e-service. (2020). 4 Applications and food delivery. สืบค้นจาก https://www.tot.co.th.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31