ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของวารสารมานุษยวิทยา ในฉบับนี้มีบทความที่นำเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนาและเพศภาวะ การรื้อฟื้นวัฒนธรรม พิธีกรรมของชาติพันธุ์ มิติทางวัฒนธรรมของความชราภาพ และการทำาจดหมายเหตุจากเอกสารส่วนบุคคล 

Published: 2020-05-15