วารสารมานุษยวิทยาฉบับนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือบทความจากงานวิจัย ประกอบด้วย 5 บทความ คือ 1) สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ที่ชื่อโควิด-19 ภายใต้ระบอบอำนาจความรู้ทางการแพทย์ 2) การเมืองของอัตลักษณ์ของคนไตในสิบสองปันนา 3) การสร้างความทันสมัยในวัฒนธรรมม้งโปรเตสแตนต์ 4) การสถาปนาสถาบันรักโรแมนติกในยุคสร้างชาติไทยในทศวรรษ 2480 และ 5) การเล่นเกมออนไลน์ในฐานะเป็นกลไกของระบบทุนนิยมยุคดิจิทัล ส่วนที่สองนำเสนอข้อถกเถียงทางแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ประกอบด้วย 3 บทความ คือ 1) ทบทวนทฤษฎีปฏิบัติการในฐานะเป็นจุดเปลี่ยนในการศึกษาวัฒนธรรม 2) การดำรงอยู่ของอคติทางสังคมและวัฒนธรรมในปัญญาประดิษฐ์ 3) ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยที่สะท้อนออกมาในการสื่อสารทางการเมือง

Published: 2020-12-28