วารสารมานุษยวิทยาปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) เสนอความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ การเมืองของการสร้างชาติและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่มีลักษณะแตกกระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ  หลากหลายกลุ่ม การสร้างอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโผล่วภาคตะวันตกผ่านพิธีกรรมไหว้เจดีย์และการผูกข้อมือ การถอดบทเรียนเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน “เกษตรปลอดภัย” ในหมู่บ้านนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  การวิพากษ์นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผลิตซ้ำมายาคติเรื่องแก่นแกท้ทางวัฒนธรรมภายใต้วาทกรรม “พหุวัฒนธรรม” และการสร้างตัวตนและสังคมจินตนาการในพื้นที่สื่อออนไลน์ที่เรียกว่า “คอมมู”

Published: 2021-06-23