บทวิจารณ์หนังสือ: ตามทางพุทธกิจ

Main Article Content

พระทวีศักดิ์ ตปสีโล (เฉลิม สิริโรจน์)

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 2) ศึกษาการสอดแทรกธรรมกถาที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดง ณ พุทธสังเวชนียสถาน ในหนังสือเล่มนี้เมื่อครั้งท่านได้เดินทางจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในที่ประเทศอินเดียซึ่งได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 8 ตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) ใต้ร่มโพธิ์ตรัสรู้ 2) บนยอดเขาคิชฌกูฏ 3) ปฐมเทศนาที่สานาถ ธรรมกถาว่าด้วยปฐมเทศนา 4) กุสินารา ที่ปรินิพพาน 5) รูปกายดับสูญ ธรรมกายไม่สิ้น 6) หัวใจพระพุทธศาสนา 7) บทเรียนจากอดีต 8) อินเดียแดนเทวดาอีกทั้งยังให้ข้อคิดธรรมมะที่สำคัญในการนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจศาสนาเข้าใจหลักธรรมของสาสนาที่พระศาสดา คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมได้แสดงไว้ในที่ต่าง ๆ ของสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เริ่มจากพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ จนถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย ทำให้เราได้ทราบความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดียและการสอดแทรกธรรมกถาของพระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เฉลิม สิริโรจน์ พ. ต. . (2021). บทวิจารณ์หนังสือ: ตามทางพุทธกิจ. วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 331–346. https://doi.org/10.14456/jra.2022.26
บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

จำนงค์ ทองประเสริฐ. (2540). บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์.

เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มิวเซียมเพรส.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2556). ตามทางพุทธกิจ. (พิมพ์ครั้งที่8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์ฯ