บทวิจารณ์หนังสือ พาราณสี คือ อินเดียแท้

Main Article Content

พระนพดล สุทฺธิธมฺโม (มูลทาดี)
ศิริโรจน์ นามเสนา

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “พาราณสี คือ อินเดียแท้” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอธิบายเรื่องราวของเมืองพาราณสี ที่อยู่ในประเทศอินเดีย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ความศรัทธา ประเพณีและพิธีกรรมของชาวฮินดู ทำให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาของเหล่า
ศาสนิกชนจึงได้มาสักการะเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน เป็นศูนย์กลางของนักศาสนาและปรัชญาต่างมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาศีฮินดู หรือมหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู เมืองพาราณสีเป็นสถานที่ทรงประกาศพระธรรมจักรแสดงพระปฐมเทศนาชื่อ “ธัมจักกัปปวัตตนสูตร” และทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาชื่อ“อนันนลักขณสูตร” ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นการตรัสรู้ของสาวกเกิดขึ้นที่ “สารนาถ” จึงทำให้มีความสำคัญและเป็นที่กล่าวขานไปทุกมุมโลกทำให้นักแสวงบุญทั่วสารทิศอยากมาเที่ยวชมเมือง “พาราณสี” เพราะเชื่อว่าหากใครได้มาเที่ยวชมเมืองพาราณสีแล้วก็ขึ้นชื่อว่าได้มาถึง “อินเดีย”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พระนพดล สุทฺธิธมฺโม (มูลทาดี), & นามเสนา ศ. . (2022). บทวิจารณ์หนังสือ พาราณสี คือ อินเดียแท้. วารสารวิจยวิชาการ, 5(5), 343–354. https://doi.org/10.14456/jra.2022.129
บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

เกษม วัฒนชัย. (2549). การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียง. กรุงเทพฯ: บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน).

ประเวศ วะสี. (2549). พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่. กรุงเทพฯ: ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2546). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

พระมหาประมวล ฐานทตฺโต. (2548). พาราณสี คือ อินเดียแท้. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์ร่มธรรม จำกัด.

สุเมธ ตันติเวชกุล. (2549). ข้าแผ่นดินสอนลูก. กรุงเทพฯ: มติชน.