แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

นิตยา มาลา
สาธร ทรัพย์รวงทอง
ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงาน 2) หาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการแจกแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .98 กับประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น 148 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกชนิดคำถามปลายเปิด ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีปัญหาสูงที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านที่มีปัญหาต่ำที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 2) แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงคิดเห็นรับทราบปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง ควรปรับปรุงอาคารเรียน สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ควรมีการประกันคุณภาพภายในและการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และควรมีกลุ่มงานหรือศูนย์กลางเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mala, N., ทรัพย์รวงทอง ส. ., & โพธิพิทักษ์ ป. . (2022). แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจยวิชาการ, 5(5), 187–204. https://doi.org/10.14456/jra.2022.118
บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2553). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.กระทรวงมหาดไทย. (อัดสำเนา).

กัลญา แก่นแก้ว. (2560). สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เครือฟ้า สิงห์ทองลา. (2558). การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

นันทิพัฒน์ ดาษดา. (2559). แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

เบญจพร ต่ำคำดี. (2562). แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยพะเยา.

ประหยัด สวัสดิ์พูน. (2560). แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พรวิสาร์ มะลาศรี. (2559). ปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, สิงหาคม 19). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก, หน้า 5 - 6.

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (2542, พฤศจิกายน 17). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก, หน้า 5, 13.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. (2560, เมษายน 6). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก, หน้า 14, 79.

รัศมี ตู้จินดา. (2557). การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

สมปอง อุ่นใจ. (2558). การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2562). ผลการประเมินภายนอก. เข้าถึงได้จาก http://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport .aspx.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.