แนวทางพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

ปวรา เลิศชูสกุล
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร และ 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 11 คน ครูจำนวน 108 คน รวม 119 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงาน พบว่า (1) ด้านวิชาการ จัดให้มีการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น (2) ด้านงบประมาณ มีการจัดทำรายงานการติดตามการใช้งบประมาณที่มีความชัดเจน (3) ด้านบุคคล ผู้บริหารและครูของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (4) ด้านบริหารทั่วไป จัดให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่พร้อมให้บริการ และปัญหาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก พบว่า (1) ด้านวิชาการ มีการจัดทำรายงานการติดตามการใช้งบประมาณที่มีความชัดเจน (2) ด้านงบประมาณ การขอเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ (3) ด้านบุคคล ผู้บริหารและครูของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (4) ด้านบริหารทั่วไป จัดให้มีกิจกรรมนักเรียน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียน และ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก พบว่า 1) ด้านวิชาการ ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิชาการเป็นผู้สรุปงานโดยให้หัวหน้างานวิชาการเป็นผู้จัดทำเป็นรายงาน SAR 2) ด้านงบประมาณ ผู้บริหารและครูควรมีระบบการจัดเก็บ จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างที่เหมาะสม 3) ด้านบุคคล ผู้บริหารควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิให้เหมาะสมกับงานที่รับ 4) ด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

Article Details

How to Cite
เลิศชูสกุล ป. ., & รักพรมงคล ภ. . (2023). แนวทางพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิจยวิชาการ, 6(3), 121–136. https://doi.org/10.14456/jra.2023.59
บท
บทความวิจัย

References

กนกรัตน์ ทำจะดี. (2560). การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม.

ณัฐรฎา พวงธรรม. 2553). การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ทิวากร แก้วมณี. (2558). ธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: ศยาม.

ธัญพร ก้อยชูสกุล. (2554). การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิยม รัชตะวัฒน์วินัย. (2560). แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง). (2558). การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ภารดี อนันตนาวี. (2555). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ประสานการพิมพ์.

มะลิ มนเดช. (2560). การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดพิจิตร. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

วิไลรัตน์ ฝ่ายดี. (2559). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางในอำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมเดช สีแสง. (2556). คู่มือผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.