องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

Main Article Content

ธีระนันต์ โมธรรม
วาโร เพ็งสวัสดิ์
เอกลักษณ์ เพียสา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของของภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความหลากหลาย มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความหลากหลายในทางความคิด ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความหลากหลายทางความสามารถ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความหลากหลายทางทักษะ ผู้บริหารสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรเกิดการพัฒนา 2) การกระจาย มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว คือ ผู้บริหารมีการกระจายความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผู้บริหารมีการกระจายผล ประโยชน์แก่สมาชิกในองค์กร 3) การมีวิสัยทัศน์ มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว คือ ผู้บริหารกำหนดเป้าหมายของการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ มุ่งมั่นทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่เป็นจริง ผู้บริหารมีการสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรและชุมชนได้ทราบเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ 4) การรู้เท่าทันสื่อ มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ ผู้บริหารสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะสื่อได้ตามข้อเท็จจริง ผู้บริหารมีสติในการตอบโต้กับสื่อได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และผู้บริหารตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อในอนาคต

Article Details

How to Cite
โมธรรม ธ., เพ็งสวัสดิ์ ว. ., & เพียสา เ. . (2023). องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม. วารสารวิจยวิชาการ, 6(3), 77–92. https://doi.org/10.14456/jra.2023.56
บท
บทความวิจัย

References

ทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์. (2558). ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38(4), 57-64.

นราธิป โชคชยสุนทร. (2562). ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ปภาวี พิพัฒนลักษณ์. (2557). กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามแนวคิดภาวะผู้นำที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม. (2557). บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 1(1), 89-102.

พา อักษรเสือ. (2562). ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(3), 634-644.

วาราดา ปวีณวัชร์. (2561). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง. (ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ศิลป์ชัย สุวรรณมณี. (2555). องค์ประกอบสำคัญสู่การเป็นผู้นำแบบยั่งยืน. วารสารปาริชาต, 25(1), 77-85.

สุนทรีพร อำพลพร. (2564). สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์, 7(3), 174-207.

Kross, K. & Kitazume, K. (2013). Five traits essential for sustainability leadership. Retrieved from https://www.triplepundit.com/story/2013/5-traits-essential-sustainability-leadership/ 4 9316

Lambert, S. (2011). The perception and implementation of sustainable Leadership strategies in further education colleges. The Journal of Leadership Education, 11(2), 102-120.

Norlia, G. and Jamil, A. (2014). Attributes of School Leaders towards AchievingSustainable Leadership: A Factor Analysis. Journal of Education and Learning, 3(1), 122-133.

Stanekzai, A. I. (2016). The characteristic of Leadership-Seven important traits. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/characteristic-leadership-7-important-traits-stanekzai.