1.หลังยุคทักษิโณมิกส์ : ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่

2.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

3.แนวคิดเรื่องความชอบธรรมกับการต่อสู้ทางการเมืองยุคทักษิณ

4.กลยุทธการสื่อสารของรัฐบาลทักษิณ 2

5.จะฟื้นเศรษฐกิจตกต่่าได้อย่างไร

6.วรรณกรรมปริทรรศน์ When Government Fails: The Orange County Bankruptcy The Global Public Management Revolution Government Failure: A Primer in Public Choice

Published: 2020-09-22