1. กำหนดเวลาการส่งบทความ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 หรือ มีบทความครบตามจำนวนที่วารสารกำหนด ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/lawcrru

2. เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขา ดังต่อไปนี้ “ด้านกฎหมายทุกสาขา ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือการเมืองการปกครอง และด้านสังคมศาสตร์ในสาขาจิตวิทยา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา สาขาพัฒนาสังคม”

3. หากต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารฯ สามารถดูคำแนะนำการส่ง บทความ ได้ที่เว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/lawcrru/about/submissions

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
053-776137