วัตถุแห่งสิทธิของกรรมสิทธิ์

ผู้แต่ง

  • ชมพูนุท อรัญนารถ -

คำสำคัญ:

กรรมสิทธิ์, วัตถุแห่งสิทธิ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336

บทคัดย่อ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยไม่ได้มีการนิยามความหมายของคำว่า “กรรมสิทธิ์” เอาไว้ มีเพียงแต่การให้ความหมายในเชิงลักษณะของอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เท่านั้น โดยไม่ได้ให้คำจำกัดความว่าอะไรคือวัตถุที่มารองรับความมีอยู่ของสิทธินั้น และบุคคลสามารถมีกรรมสิทธิ์เหนือวัตถุที่ไม่มีรูปร่างได้หรือไม่ ส่งผลให้มีการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายไทยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการตีความของนักนิติศาสตร์ไทย แนวคำพิพากษาของศาลฎีกา ความเห็นของกฤษฎีกา และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด โดยฝ่ายหนึ่งมองว่า วัตถุแห่งสิทธิของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมองว่า วัตถุแห่งสิทธิของกรรมสิทธิ์อาจมีได้ทั้งในวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เห็นว่าอะไรคือวัตถุแห่งสิทธิของกรรมสิทธิ์ในระบบกฎหมายไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า วัตถุแห่งสิทธิของกรรมสิทธิ์มีได้แต่ในเฉพาะวัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น ส่วนวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขลิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 มีได้เพียงแต่สิทธิที่พระราชบัญญัติก่อตั้งรับรู้ไว้เท่านั้น อันมีเนื้อหาที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกรรมสิทธิ์ ดังเช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

,2,9,11,16,18] อานนท์ มาเม้า. 2560. กรรมสิทธิ์. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการ สอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มานิตย์ จุมปา. 2554. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

,6] ศรีราชา เจริญพานิช. 2555. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

เสนีย์ ปราโมช. 2551. อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง.

โสภณ รัตนากร. 2538. การฟ้องเรียกทรัพย์คืนมีอายุความหรือไม่. ดุลพาห, 42 (1), 31.

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. 2545. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

,12] บัญญัติ สุชีวะ. 2556. คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประมูล สุวรรณศร. 2539. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.

อานนท์ มาเม้า. 2560. กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จ ทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. 2561. ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พระยาสุริยานุวัตร. 2547. ทรัพย์ศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โฆษิต.

Gregory s. Alexander. 2012. An Introduction to Property Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

,22] Mary-Rose McGuire. 2011. National Report on the Transfer of Movables in Germany. in Malcolm M. Combe (ed), National Report on the Transfer of Movables in Europe Volume 3: Germany, Greece, Lithunia, Hungary (p.12). Munich: European law Publishers.

,28] Caroline Lebon. 2021. Property Rights in Respect of Claims. in Sjef van Erp and Bram Akkermans (eds), Cases Materials and Text on Property Law (p.380). Portland: Hart Publishing.

Sabrina Praduroux. 2017. Object of property right: old and new. in Michele Graziadei and Lionel Smith (eds), Comparative Property Law (p. 52-55). Cheltenham: (Edward Elgar Publishing Limited.

Yaëll Emerich. 2018. Conceptualising property law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Hiroshi oda. 2009. Japanese law. Tokyo: Oxford University Press.

De Becker. 1921. principles and practice of the Civil code of Japan. London: Butterworth & co.; Kelly & Walsh, ltd.

Sandra Frisby and Michael Jones. 2009. National Report on the Transfer of Movables in England and Wales. in Wolfgang Faber and Brigitta Lurger (eds), National Report on the Transfer of Movables in England and Wales. in National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 2: England and Wales, Ireland, Scotland, Cyprus (p. 52- 56). Munich: Sellier European law publishers.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-28