แนวทางการปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลของศาลยุติธรรมเพื่อให้รองรับ ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการคดี : ศึกษากรณีการกำหนดจำนวนวันนัดสืบพยาน

ผู้แต่ง

  • ศราวุฒิ เสาวภาพ -

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการคดี, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ข้อมูล

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลของ
ศาลยุติธรรมโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ระบบการบริหารจัดการคดีของศาลสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพการปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลดังกล่าวแยกพิจารณาขั้นตอนได้
เป็น3 ส่วน ตั้งแต่การปรับปรุงรูปแบบการรวบรวมข้อมูลที่ต้องรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ pdf เพื่อเป็นรากฐานให้เทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถการประยุกต์ใช้ข้อมูลส่วนนี้ต่อไปได้ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเมื่อเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วจึงสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการหาข้อมูลเชิงลึกและในท้ายที่สุดจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากองค์ความรู้เชิงลึกใหม่ที่ได้เพื่อให้การใช้งานประโยชน์จากข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปัญหาการกำหนดวันนัดสืบพยานที่ไม่เหมาะสมของศาลยุติธรรมหากศาลมีการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการหาข้อมูลเชิงลึกเช่น เรื่องกำหนดวันนัดสืบพยานที่เหมาะสมในแต่ละคดีจะมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการคดีของ
ศาลยุติธรรมเป็นไปโดยราบรื่นอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริหารงานยุติธรรมศาลในภาพรวม

Downloads

Download data is not yet available.

References

OECD. (2019). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, Retrieved from https://doi.org/10.1787/059814a7-en.

Charlotte van Ooijen, Barbara Ubaldi, Benjamin Welby. (2019). A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance. Retrieved from https://doi.org/10.1787/09ab162c-en.

Jamie Berryhill, KévinKokHeang, Rob Clogher, Keegan McBride. (2019). Hello, World: Artificial Intelligence and its Use in the Public Sector. Retrieved fromhttps://www.oecd-opsi.org/projects/ai/.

อสมา กุลวานิชไชยนันท์. (2561). Big Data Series I : Introduction to a Big Data Project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กเดต้า.(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัทพราว เพรส (2002) จำกัด.

นาฟลิก, โคล นุสบาเมอร์. (2564). Storytelling with Data. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 182

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1

โครงการพัฒนาระบบการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำนักวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. (2549). คู่มือสำหรับตุลาการในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด. หน้า 9 และ 11

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการของภาครัฐ (AI in Government Service).สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/AI-in-Government-Services.aspx.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม. แผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรมพ.ศ. 2565 – 2568.สืบค้นจาก https://techno.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/296275

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-28