ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม

 วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนานี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย