Vol. 7 No. 1 (2018): January-June

					View Vol. 7 No. 1 (2018): January-June

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 7 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 5 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัย จำนวน 3 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน 1 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

Published: 2018-06-30