วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol. 19 No. 2 July 2013  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556

Published: 2013-08-04

การพัฒนาโมเดลความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงาน ในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย

ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, สุพจน์ นาคสวัสดิ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง, กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ