เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ISSN 2821-9708 (Online)       
   

เกี่ยวกับวารสาร
     วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดตีพิมพ์ในบทความวิจัย โดยเป็นฉบับภาษาไทยและสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ Submissions newdata12.gif วารสารดังกล่าวเป็นเวทีทางปัญญาสำหรับการทำงานในสาขาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์ 2 ฉบับ เป็นประจำทุกปี
            -  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
            -  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ขอบเขตของวารสาร
    วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความที่กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้:

  • General Social Sciences : สังคมศาสตร์ทั่วไป 
  • Communication : การสื่อสาร 
  • Education : การศึกษา 
  • Development : การพัฒนา 
  • Health (Social Sciences) : สุขภาพ (สังคมศาสตร์) 

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์ 
     บทความวิจัย

ภาษาที่รับตีพิมพ์
     ภาษาไทย 

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่
    จำนวน 2,000 บาท (สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ)
    จำนวน 3,500 บาท (สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

** ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี : 661-0-17818-6**

หมายเหตุ : ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น และก่อนจะดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความ ทั้งนี้ถ้าบทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected)”กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ในทุกกรณี

กำหนดการเผยแพร่
     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

การเขียนเอกสารอ้างอิง
     การอ้างอิงควรเป็นไปตามมาตรฐานที่สรุปของ APA(7)

กระบวนการ Review
     บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน (บทความผู้นิพนธ์ภายนอก จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายใน ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร) โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจาราณาบทความที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบ ชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) 
โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
     1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
     2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับ บทความละ 3 ท่าน 
     3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
     4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
     5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 
     6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์สายตรง: 089-9617457
Email: [email protected]

Indexed in
    
     

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-28

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ