วัตถุประสงค์ (Aims)
    เพื่อรวบรวม ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การศึกษา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม) ให้กับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่นที่สนใจ

ขอบเขตของงานวิจัย (Scope)
    ผลงานในวารสารฉบับนี้ เน้นนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา และบทความปริทัศน์ โดยมีขอบเขตข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

กำหนดการเผยแพร่

     ฉบับที่ มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ กรกฎาคม - ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์
     ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กระบวนการ Review
     บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ ซึ่งไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ท่าน ต่อ บทความ ในลักษณะ Double-blind peer  review โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
     1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
     2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับ บทความละ ท่าน 
     3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
     4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
     5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 
     6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

ประกาศรับสมัครส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

2020-11-13

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564  (จำนวนจำกัด)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความทางระบบออนไลน์ ได้ที่ : คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครส่งบทความ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็ม
*** หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด ***

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-14

ดูเล่มทุกฉบับ