หลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

Main Article Content

ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
วริญรดา บรรหาร

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สามารถพัฒนาผ่านหลักสูตรโดยตรง ขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางของไทยที่ใช้ในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้น บทความวิชาการนี้ จึงใช้หัวข้อ “หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรฐานสมรรถนะ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอมุมมองในองค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนผ่านการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ แล้วเสนอด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ได้ข้อค้นพบว่า สมรรถนะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่แฝงในตัวบุคคล สามารถพัฒนาผ่านการเรียนการสอน ขณะที่หลักสูตรเดิม ได้กำหนดสมรรถนะไว้ แต่เน้นที่เนื้อหาสาระ การเรียนการสอนมีกรอบชัดเจน มีการวัดและประเมินผล หลายระดับ ส่วนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม มีการกำหนดสมรรถนะไว้เป็นกรอบการปฏิบัติ ลดเนื้อหาสาระให้น้อยลง การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะโดยตรง ทั้งนี้ ทั้งสองหลักสูตรมีส่วนเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่

Article Details

บท
บทความวิชาการ