ในชานมเราเชื่อมั่น: สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ (ของประชาชน) ระหว่างประเทศ

Main Article Content

Kwankaow Kongdecha

บทคัดย่อ

ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ด้วยพรมแดนก่อให้เกิด พันธมิตรชานม ที่ครอบคลุมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการรวมตัวบนโลกออนไลน์สามารถขยับขยายกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ บทความนี้จะทำการศึกษาความเป็นมาของพันธมิตรชานม โดยจะเปรียบเทียบกับแนวคิดการร่วมตัวภายใต้กรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และจะเสนอให้เห็นถึงพลวัตรของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่มาร่วมตัวกันอย่างเป็นระบบ โดยในท้ายที่สุดจะชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้งพันธมิตรชานมนั้นไม่ใช่เพียงกระแสชั่วคราวแต่ได้ถูกยกระดับกลายเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในระดับภูมิภาคผ่านองค์ประกอบ 3 อย่าง อันได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแนวคิดการรวมกลุ่มเพื่อการเอาตัวรอด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles