บทบาททางเพศและการต่อรองของผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้ กรณีผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผ่านแนวคิด ทุน ฮาบิตุส และสนาม ของปิแอร์ บูร์ดิเออ The case study of female executives of private Islamic school.

Main Article Content

Asama Mungkornchai

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาบทบาททางเพศของสตรีที่เป็นผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยใช้แนวคิดเรื่อง สนาม (field) ทุน (capital) และ ฮาบิตุส (habitus) ของปิแอร์ บูร์ดิเออ ในการศึกษานี้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีสถานะเป็น สนาม (field) นอกเหนือจากการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านบทบาททางเพศของสตรีมุสลิมชายแดนใต้ บทความนี้คลี่ประเภทของทุน (capital) หรือ ทรัพยากรแห่งอำนาจในสนาม ระบุที่มาและความสำคัญของทุน แบบแผนความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (habitus) ข้อมูลในงานนี้ถอดมาจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล อันมีการแสดงสำนึกตัวตนและภาพสะท้อนตนเองในปฏิสัมพันธ์แห่งอำนาจในสนาม ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่างรุ่นอายุ การศึกษาและการเรียนรู้ปลูกฝังทางวัฒนธรรม ทำให้พวกเธอมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม พวกเธอมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันอันเนื่องมาจากเพศสภาวะ (gender) และบทบาททางเพศ (gender role) อันเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในแบบแผนความสัมพันธ์ในสนามหรือกฎของเกมอำนาจ อันมีสภาวะการณ์การครอบงำโดยเพศชาย (male dominance)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles