พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย

Main Article Content

วิภา กงกะนันทน์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
กงกะนันทน์ว. (2017). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. วรรณวิทัศน์, 17, 1-4. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.2
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2548). พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.