มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย

Main Article Content

ธนพล เอกพจน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค] ผ่านรูปคำอุปลักษณ์ของผู้ใช้ภาษาไทยตามทฤษฎีมโนอุปลักษณ์ (Conceptual Metaphor Theory) ของเลคอฟฟ์และจอห์นสัน (1980) เก็บข้อมูลรูปคำอุปลักษณ์จากห้องสินธรซึ่งเป็นห้องสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในลักษณะการตั้งกระดานสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ  การเงิน และการลงทุน บนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ผลการศึกษาพบรูปคำอุปลักษณ์ที่เปรียบหนี้เป็นโรค จำนวน 43 คำ ชุดคำ ที่ปรากฏสะท้อนมโนอุปลักษณ์ของคนไทยที่มีมุมมองต่อหนี้สินว่าเปรียบได้กับโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สร้างความไม่สบายกาย ไม่สบายใจแก่มนุษย์ ดังนั้น หนี้จึงเป็นโรคที่ต้องรักษาให้หายไป การนำมโนทัศน์ดังกล่าวมาใช้เป็นอุปลักษณ์ สะท้อนให้เห็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่รับรู้ทางกายอย่างการเจ็บป่วยมาเชื่อมโยงเชิงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเด่นบางประการของมโนทัศน์การเป็นหนี้ให้รับรู้ชัดเจนขึ้นในระบบปริชานของผู้ใช้ภาษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ขอบฟ้าบูรพา. (12 กุมภาพันธ์ 2558).ไทยป่วยหนี้ครัวเรือน. https://pantip.com/topic/33229923.

ฉายสิริ พัฒนถาวร. (2551). การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการตั้งกระทู้ของกระดานสนทนา: กรณีศึกษา www.pantip.com (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชัชวดี ศรลัมพ์. (2544). การใช้ภาษาใน “ห้องสนทนา”. วารสารศิลปศาสตร์, 1(1), 77-92.

ชัชวดี ศรลัมพ์. (2548). อุปลักษณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน. วารสารศิลปศาสตร์, 5(1), 1-16.

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์. (2562). มโนอุปลักษณ์แสดงภูตผีปีศาจหรือวิญญาณในภาษาไทย. วารสาร Veridian E Journalฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 12(6), 209-233.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์.โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เถ้าลอย. (8 ตุลาคม 2563). บ้านหรือคอนโดเงินเหลือ,มีเงินทอนสามารถเป็นประโยชน์หรือโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับ. https://pantip.com/topic/40246669/comment1.

ธนพล เอกพจน์. (2560). “ความจน คือ โรค”:อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษาบนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม. วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา, 6(1), 93-109.

ธนพล เอกพจน์ วิรัช, วงศ์ภินันท์วัฒนา, และปานปั้น ปลั่งเจริญศรี. (2563). [ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ศัตรู]: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคนไทย ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน. วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 9(1), 1-37.

นววรรณ พันธุเมธา. (2555). คลังคำ (พิมพ์ครั้งที่ 6). อมรินทร์.

นันทนา วงษ์ไทย. (2555). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 31(1), 43-64.

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). มโนทัศน์ “ความเจ็บป่วย”ที่ใช้เป็นอุปลักษณ์ในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 37(2), 105-127.

นาตาชา. (5 มิถุนายน 2560). อยากปิดหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด..ขอคำเเนะนำ/ชี้เเนะค่ะ. https://pantip.com/topic/36533019/comment1.

ผึ้งน้อยพเนจร. (26 พฤษภาคม 2558). เงินเดือนหักแล้วเหลือรับ 4,900 บาท พอจะกู้สินเชื่อที่ไหนได้บ้างครับ. https://pantip.com/topic/33699302/comment13.

รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม. (2551). อุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต).จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2). ราชบัณฑิตยสถาน.

วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ. (2555). กิเลส: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์, 19(2), 24-41.

ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนทัวร์จีนในเว็บไซต์พันทิป: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 41(2), 23-44.

ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2548). ภาษาในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 27(1), 63-71.

ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2549). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย: กรณีศึกษาคำว่า “หลัง” ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม (รายงานการวิจัย). ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย: กรณีศึกษาคำว่า “หลัง” ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 6(1), 131-148.

ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2561). สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 40(2), 202-254.

สมาชิกหมายเลข 1215214. (15 กรกฎาคม 2558). ข่าวหุ้น. https://pantip.com/topic/33921391/comment4.

สมาชิกหมายเลข 1997518. (12 พฤษภาคม 2558). หนี้เหมือนโรคร้ายหากไม่รักษาอาจถึงแก่ชีวิต. https://pantip.com/topic/33614131.

สมาชิกหมายเลข 2116489. (20 เมษายน 2563). เป็นหนี้จากการพนัน หาวิธีเคลียร์หนี้ที่ไม่โดนดอกเบี้ยสูงครับ. https://pantip.com/topic/39824151/comment1.

สมาชิกหมายเลข 3493807. (5 ธันวาคม 2561). #### ที่สุดของมนุษย์เงินเดือน #### วิกฤติตกงานกระทันหัน=พอร์ทระเบิด. https://pantip.com/topic/38330490

สมาชิกหมายเลข 3934433. (20 กุมภาพันธ์ 2562). สมัยนี้คนที่มีวินัยในการใช้ชีวิตนี่มีเยอะมั้ยครับ. https://pantip.com/topic/38573317/comment3.

สมาชิกหมายเลข 4100425. (11 สิงหาคม 2561). ฤาวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่กำลังมาเยือนอีกครั้ง. https://pantip.com/topic/37947819.

สมาชิกหมายเลข 5687331. (30 ตุลาคม 2563). สนใจคลินิกแก้หนี้. https://pantip.com/topic/40291027.

สมาชิกหมายเลข 705670. (8 กุมภาพันธ์ 2559). คนรวยกับคนจนต่างกันตรงไหน. https://pantip.com/topic/34765689.

สมาชิกหมายเลข 864997. (8 พฤษภาคม 2562). คลีนิกแก้หนี้. https://pantip.com/topic/38845197/comment2.

สาลิกาโบยบิน. (1 กันยายน 2558). ไซรีซาชนะเลือกตั้ง รอดูว่าจะเกิน 151 ที่นั่งมั้ย ยุโรปคงแดงเถือก ส่วนไทยเราไม่สนเราแค่ลาก BAY ไปตัวเดียว SET ก็เขียวแล้ว. https://pantip.com/topic/33154850.

สุกัญญา รุ่งแจ้ง. (2548). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของการใช้คำว่า “ใจ” ในภาษาไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. สำนักนายกรัฐมนตรี.

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (12 ธันวาคม 2563). 'คลัง' โต้ข่าวลือ ยืนยัน 'หนี้สาธารณะปี 2564' ไม่ทะลุเพดาน รัฐบาลไทยยังมีหนี้ต่ำ. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912059.

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2 กันยายน 2562). หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งติดอันดับ 11 ของโลก รองแชมป์เอเชียตามติดเกาหลีใต้ออนไลน์โลก. https://www.prachachat.net/finance/news-367082.

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (28 พฤศจิกายน 2563). คลังเตือนแชร์ข้อมูลหนี้สาธารณะ 78 ล้านล้านบาท ส่อผิด พ.ร.บ.คอมพ์. https://www.prachachat.net/finance/news-564076.

อาทิมา วรินทร์อุดมสุข และชัชวดี ศรลัมพ์. (2562). อุปลักษณ์ที่แสดงมโนทัศน์น้ำท่วมในข่าวภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส. วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 12(3), 872-879.

เอกพล ดวงศรี. (2561). “ความจน คือ โรค”: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทย ที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษาบนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(1), 86-102.

bangkokguy. (8 ตุลาคม 2559). หุ้นไทยขึ้นทุกวัน แบบนี้แปลว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นแล้ว ??? หรือเปล่าหนอ ???. https://pantip.com/topic/34770434.

kanstk. (5 มีนาคม 2558). กู๊ดมอนิ่ง ชาว ขาS และ ขาL & ชาว Put, Call. https://pantip.com/topic/33323443/comment33.

kanstk. (13 กรกฎาคม 2562). สมการอันตรายของระบบการเงินไทยและไฟที่แบงก์ชาติต้องดับก่อนเผาบ้านทั้งหลัง. https://pantip.com/topic/39051000/comment9.

Kubikiri Basara. (21 มีนาคม 2563). คนยังไม่เข้าใจเรื่อง debt cycle. https://pantip.com/topic/39732319.

Querist. (10 ตุลาคม 2562). บ้านนักลงทุนสายฮา. https://pantip.com/topic/39304302/comment139.

Radiant Pain Relief Centres. (2017, Mar 7). How Chronic Pain is Like Credit Card Debt, and How Scrambler Therapy Can Help “Pay Off” That Debt. https://www.radiantpainrelief.com/blog/how-chronic-pain-is-like-credit-card-debt-and-how-scrambler-therapy-can-help-pay-off-that-debt.

restart. (13 กุมภาพันธ์ 2562). สังคมข่าวหุ้น. https://pantip.com/topic/38551049.

restart. (15 ธันวาคม 2563). หายนะของ Minsky Moment. https://pantip.com/topic/40385802/comment26.

saimai77. (30 กันยายน 2556). คุยโขมงห้องค้าหุ้นไทย @ สินธร. https://pantip.com/topic/31045129.

Scipione, G. (2020, November 23). How to Treat Debt on Your Financial Statements When You are in Violation of Loan Covenants. https://www.cohencpa.com/insights/articles/how-to-treat-debt-on-your-financial-statements.

The Straits Times. (2020, January 2). Chronic debt is a financial disease. https://www.straitstimes.com/opinion/st-editorial/chronic-debt-is-a-financial-disease.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. University of Chicago Press.

Leaders. (2020, April 25). Government finances After the disease, the debt. https://www.economist.com/leaders/2020/04/23/after-the-disease-the-debt.