เผยแพร่แล้ว: 2021-06-26

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

นาวิน โบษกรนัฏ

บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น

ปาริชาติ คลี่ฉายยา, สุปาณี พัดทอง, ประเสริฐ รุนรา

32-61

เพรียกพร่ำจากไพรพฤกษ์: แนวคิดนิเวศสำนึกในรวมบทกวี “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก” ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม

กุลสตรี มันทิกะ, ธีรโชติ การสี, สุรเกียรติ มะสุใส, ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

105-144