ปริบททางสังคม: การสร้างสรรค์ภาษาของข้อความขนาดสั้น (SMS)

Main Article Content

พนมพร นิรัญทวี

บทคัดย่อ

ภาษาของข้อความขนาดสั้น (Short Message) กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ถือเป็นภาษาแนวใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคเทคโนโลยี ดังนั้นผู้คิดสร้างสรรค์ภาษาจึงต้องอาศัยปริบททางสังคมที่แวดล้อมตนเองอยู่มาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างข้อความให้สะดุดตา มีความแปลกใหม่ เพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการนั่นเอง ปริบททางสังคมจึงเป็นประเด็นหลักที่มีผลต่อผู้คิดสร้างสรรค์ภาษาของข้อความขนาดสั้น (SMS) ให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาษาในสื่อประเภทอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
นิรัญทวีพ. (1). ปริบททางสังคม: การสร้างสรรค์ภาษาของข้อความขนาดสั้น (SMS). วรรณวิทัศน์, 4, 5-19. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ