การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
อำนาจ ปักษาสุข

บทคัดย่อ

การซ้อนคำและการซ้ำคำในภาษาไทยเป็นกระบวนการสร้างคำที่ทำให้เกิดคำซ้อนและคำซ้ำขึ้นใช้ในภาษา ประกอบกับทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการสร้างคำซ้อนและคำซ้ำ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้สร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำจำนวนมาก ลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นว่าคำภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการใช้ภาษาไทยและใช้อย่างแพร่หลายจนสามารถนำมาใช้ในกระบวนการการสร้างคำในภาษาไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เฉิดฉินนภาพ., & ปักษาสุขอ. (1). การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, 16, 192-205. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. (2551). ไตรภูมิพระร่วง (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา.

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2530). การสร้างคําาในภาษาไทยในสมัยสุโขทัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาจารึกภาษาไทย.

เบ็ญจมาศ บางอ้น. (2529). การสร้างคําาในภาษาไทยสมัยอยุธยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

รัชฎาพรรณ เศรษฐวัฒน์. (2516). คําซ้อนในภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, แผนกวิชามัธยมศึกษา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.

ราตรี ธันวารชร. (2534). การศึกษาการซ้อนคําาในภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

ลินดา วิชาดากุล. (2528). การสร้างคําาในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

วัฒนา อุดมวงศ์. (2524). คํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

สุจิตรา บรูมินเหนทร์. (2509). คําซ้ําในภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, แผนกวิชามัธยมศึกษา.

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2548). ระบบคําาภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุปราณี สมพงษ์. (2510). ลักษณะคําซ้ําในภาษาไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, แผนกวิชามัธยมศึกษา.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>