เผยแพร่แล้ว: 2020-12-15

การผลิตสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณัฐภณ สุเมธอธิคม, อาณัติ ภู่สกุล, ณัชพล บุญภิมุข, พีรณัฐ ควรผดุงศักดิ์

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนคลองเตย

ณัฐภณ สุเมธอธิคม, อารักษ์ ใจรัก, ธนกร เย็นสายสุข, นิโลบล รังษีธรรมปัญญา