ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง

Main Article Content

จุรีรัตน์ อาจหาญ
อาทร นกแก้ว

Abstract

         This research aimed to study 1) the appropriate learning implementation based on open approach to enhance mathematical literacy and 2) the effect of an open approach on grade 6 students’ mathematical literacy. The participants were 24 students in grade 6 from a small school. The instruments used in this research include lesson plans, the learning reflection form, the mathematical reasoning observation form, worksheets and the mathematical literacy test. The data were analyzed by using content analysis and analytic scoring. The results revealed four instructional guidelines including, preparation before and during the classroom management, using questions to stimulate students' thinking and understanding of mathematical concepts during the classroom, creating and enhancing students’ participation in information exchange and discussion in the classroom, and conclusion by linking mathematical concepts to the activities in the classroom.  In addition, after the instruction, 50 percent of students were able to explain the reasoning for representation of a given situation at a good level. and in solving mathematical problems 58.33 percent of students had a good level of thinking about problem situations in mathematics, 62.50 percent of students able to used mathematical principles and processes in problem solving had a fair level, and found that 54.17 percent of students had a fair level of interpretation and evaluation of mathematical results.

Article Details

How to Cite
อาจหาญ จ. ., & นกแก้ว อ. . (2024). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง. Journal of Buddhist Education and Research, 9(4), 179–192. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/271620
Section
Research Article

References

กิตติพงษ์ ยานุกูล. (2564). การพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด

กรณีศึกษาการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น. วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา, 16(2), 211-220.

นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์. (2563). กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน. วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28(2), 1-11.

กฤตนุวิเศษ ประสิทธิ์. (2562). ผลการจัดการเรียนรูโดยไชวิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

ที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E -

Journal, Silpakom University, 12(2), 1-17.

ศิริรัตน์ บัวชู. (2561). การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธีการแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

รุ่งทิวา บุญมาโตน. (2560). การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นายวิภู พรหมรักษ์. (2562). การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา

ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. การศึกษารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. (2547). การสอนโดยใชวิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่น. KKU Journal

of Mathematics Education, 1(1), 1 -17.

OECD (2018), PISA 2022 MATHEMATICS FRAMEWORK (DRAFT). Retrieved August 15, 2021,

from https://pisa2022-maths.oecd.org/ca/index.html.