วารสารนี้ เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

Vol. 9 No. 3 (2023): July-September 2023

Published: 2023-09-30

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TEACHERS INDICATORS OF TEACHERS IN THE DIGITAL AGE

Tawatchai Sunthonnon, Wan Dechpichai, Tripumin Tritrishadl

75-87

THE PRIORITY NEEDS OF SCHOOL DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY OF THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA UDONTHANI

Chuwit Singto, ศศิรดา แพงไทย, จิรยา อนันต์สุวรรณชัย

88-94

THE APPROACHES TO PROMOTING CLASSROOM RESEARCH OF TEACHERS OF PHITCHAYA TECHNOLOGICAL COLLEGE GROUP

Sermsak Nuanthip, สมาน ประวันโต, ศศิรดา แพงไทย

95-105

View All Issues