Contact

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา ทองดี
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus
Phone 081-5928862

Support Contact

รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา ทองดี
Phone 092-5526426