Journal of Buddhist Education and Research
ชื่อย่อ: JBER 
ISSN: 2586-9434
เจ้าของ:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วัตถุประสงค์
       เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอบเขต:
       1. ขอบเขตของเนื้อหา : ประกอบด้วยพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       2. ประเภทของงานวิชาการ : ประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ
       3. ภาษาของงานเขียน : ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร:
       วารสาร ราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
       ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม
       ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  – มิถุนายน 
       ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน
       ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม   
       (หมายเหตุ : วารสารราย 3 เดือนเริ่ม 2566 เป็นต้นไป)

เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกบทความ:
       1.บทความแต่ละบทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review)  จำนวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความ เช่น ชื่อหรือประวัติการทำงาน และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-Blind Peer Review)
       2.บทความต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารอื่นและไม่อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติสำหรับการตีพิมพ์โดยวารสารอื่น นอกจากนี้จะต้องไม่คัดลอกบทความของคนอื่นไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ (รู้ผลการคัดลอกเมื่อส่งบทความในระบบแล้ว)
       3.บทความที่มีภาพประกอบ หรือ ตารางตีพิมพ์ หรือทัศนะ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ของวารสาร
       4.กองบรรณาธิการขอระงับเผยแพร่บทความในวารสาร หากพบปัญหาของบทความ แม้ออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์ไปแล้ว

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
       ผู้เขียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 3,500 บาท เมื่อได้รับอนุมัติการตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ
       รศ.ดร.วิทยา ทองดี 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ:  
       ดร.สมควร นามสีฐาน
       พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร. 

ผู้จัดการวารสาร
     นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน

ที่ทำการวารสาร:
อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail: pisit.sueb@mcu.ac.th
Website: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/index

แนวทางการต่อติดประสานงานและแสดงเจตจำนงการขอตีพิมพ์: 

1.ประสานเจ้าหน้าที่วารสาร เพื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้น (เช่น รอบการตีพิมพ์, หนังสือตอบรับการตีพิมพ์, ค่าใช้จ่ายฯลฯ) โทร. 086-2216228, 062-1864629

2.ตัวอย่างบทความวิจัยของวารสาร https://drive.google.com/file/d/18mgLP2ZHolQXqFZ0ZL6AzCnNbhrOJ1C9/view?usp=drive_link

3.ตัวอย่างบทความวิจัยของวารสาร

https://drive.google.com/file/d/1VWexzx6QWD3wqae4F_94tQrEhrp87NKv/view?usp=drive_link

4.ส่งบทความต้นฉบับในระบบวารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/index

5.ส่งสำเนาเอกสารในระบบ Google forms ที่ https://docs.google.com/forms/d/1HG99XllK3_8wzNgvO3iGKWeOcKWpt5xuiz_RT1DDObM/edit