Journal of Buddhist Education and Research
ชื่อย่อ: JBER 
ISSN: 2586-9434
เจ้าของ:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วัตถุประสงค์
       เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอบเขต:
       1. ขอบเขตของเนื้อหา : ประกอบด้วยพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       2. ประเภทของงานวิชาการ : ประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ
       3. ภาษาของงานเขียน : ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร:
       วารสาร ราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
       ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน
       ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
       ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม   

เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกบทความ:
       1.บทความแต่ละบทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review)  จำนวน 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความ เช่น ชื่อหรือประวัติการทำงาน และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-Blind Peer Review)
       2.บทความต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารอื่นและไม่อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติสำหรับการตีพิมพ์โดยวารสารอื่น นอกจากนี้จะต้องไม่คัดลอกบทความของคนอื่นไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
       3.บทความที่มีภาพประกอบ หรือ ตารางตีพิมพ์ หรือทัศนะ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ของวารสาร
       4.กองบรรณาธิการขอระงับเผยแพร่บทความในวารสาร หากพบปัญหาของบทความ แม้ออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์ไปแล้ว

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
       ผู้เขียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 3,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติการตีพิมพ์ จากกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
       ผศ.ดร.วิทยา ทองดี 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ:  
       ดร.สมควร นามสีฐาน 

ผู้จัดการวารสาร
       นางสาวกนกวรรณ ปัจจันตเสน

ที่ทำการวารสาร:
อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail: pisit.sueb@mcu.ac.th
Website: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/index

แนวทางการต่อติดประสานงานและแสดงเจตจำนงการขอตีพิมพ์: 
      
1. ประสานเจ้าหน้าที่วารสาร เพื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้น (เช่น รอบการตีพิมพ์, หนังสือตอบรับการตีพิมพ์, ค่าใช้จ่ายฯลฯ)
            โทร. 081-5740947, 092-5526426
       2. ส่งบทความต้นฉบับในระบบวารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/index
       3. ส่งสำเนาเอกสารในระบบ Google forms ที่ https://docs.google.com/forms/d/1HG99XllK3_8wzNgvO3iGKWeOcKWpt5xuiz_RT1DDObM/edit
       4. สมัครเข้า line กลุ่มวารสาร เพื่อติดต่อประสานงาน ที่ https://line.me/R/ti/g/POdJL5Lz87