วารสารนี้ เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

Vol. 8 No. 3 (2022): September - December 2022

Published: 2022-12-26

THE AWARENESS OF ONLINE SOCIAL MEDIA TO PROMOTE THE DIGITAL CITIZENSHIP

สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์

155-165

View All Issues