หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางกับบทบาทการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

  • รุจน์ โกมลบุตร และคณะ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

                  บทความเรื่อง “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางกับบทบาทการส่งเสริม สิ่งแวดล้อม” เป็นผลมาจากการศึกษาในหัวข้อเดียวกัน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อฉบับต่างๆ ของลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ว่ามีการนำเสนอข่าวและภาพข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยใช้แนวคิดในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม
                  วิธีการศึกษาคือ ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชั้นนำ 4 ชื่อฉบับในจังหวัดลำปาง ได้แก่ ฅนเมืองเหนือ (รายสัปดาห์ เน้นข่าวอาชญากรรม) แมงมุม (รายสัปดาห์ เน้นข่าวอาชญากรรม) ลานนาโพสต์ (รายสัปดาห์ เน้นข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอาชญากรรม) และ ลำปางนิวส์ (รายปักษ์ เน้นข่าวอาชญากรรม) ออกจำหน่ายระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 รวม 6 เดือน ทั้งนี้จะพิจารณาข่าวและภาพข่าวที่ปรากฏในทุกหน้าว่า มีเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในปริมาณเท่าใด และประเภทใด โดยมีหน่วยเป็นชิ้นและตารางนิ้ว
                 การศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางทั้ง 4 ชื่อฉบับ นำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 13.60 ของพื้นที่ข่าวทั้งหมด และนำเสนอข่าว อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 86.40 ของพื้นที่ข่าวทั้งหมด โดย นำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมที่หน้าหนึ่ง ร้อยละ 66.70 ของข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
                หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางทั้ง 4 ฉบับ นำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (การรบกวนสิ่งแวดล้อม) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของพื้นที่ข่าว สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตามมาด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 4 (การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม) ร้อยละ 23.06 ข่าวสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 (การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ) ร้อยละ 21.22 และข่าวสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากร) ร้อยละ 11.73
                หนังสือพิมพ์ ลานนาโพสต์ ให้ความสำคัญกับข่าวและภาพข่าว สิ่งแวดล้อมมากกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ ทั้งในด้านของสัดส่วนพื้นที่การนำเสนอ ที่มากกว่า มีการนำเสนอข่าวและภาพข่าวประเภทต่างๆ ในปริมาณสูงกว่า และการผลักดันให้ข่าวและภาพข่าวสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอไว้ที่หน้าหนึ่งมากกว่าหน้าในสูงกว่าชื่อฉบับอื่นๆ ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายของลานนาโพสต์ที่ไม่ได้เน้นการทำข่าวอาชญากรรมอย่างเดียวเหมือนหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางให้ความสนใจต่อข่าวสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-11-2018