ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2017): กันยายน-ธันวาคม ฉบับ: “ทุกสิ่งเปลี่ยนแปรไปด้วยสื่อสารเสกสรร”

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2017): กันยายน-ธันวาคม ฉบับ: “ทุกสิ่งเปลี่ยนแปรไปด้วยสื่อสารเสกสรร”
เผยแพร่แล้ว: 29-11-2018

ฉบับเต็ม

บรรณนิทัศน์