1.การสร้างความปรองดองแห่งชาติ

2.ระบอบประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหน : อนาคตประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ามกลางกระแสครอบงาของอานาจนิยม

3.คลื่นลูกที่สี่ของการศึกษาการทาให้เป็นประชาธิปไตย: จากลิปเซตสู่ไดมอนด์

4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

5.ก้าวย่างใหม่ในการพัฒนา: สู่สังคมแห่งความสุข

Published: 2020-09-10