1.บทเสนอเรื่องการเมืองใหม่

2.แนวทางสร้างประชาธิปไตยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3.การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย

4.มองการเมืองไทยจากมุมคนเดือนตุลาฯ

5.การเลือกตั้งผู้แทนจากกลุ่มอาชีพจะแก้ปัญหาประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนได้หรือไม่ : บทวิจารณ์ความเป็นไปได้ของข้อเสนอการเมืองใหม่

6.Thai Politics in the Context of Plutocracy

Published: 2020-09-21