1.รัฐธรรมนูญประชามติ กับการเข้าถึงสิทธิของประชาชน

2.ปฏิบัติการของกลุ่ม องค์กร ขบวนการประชาสังคม ชนบทไทย กับนัยะของการเมืองภาคพลเมือง

3.คานธีกับการชุมนุมประท้วงในสังคมไทย

4.บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในการปกครองท้องถิ่น

5.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรให้อยู่รอดและยั่งยืน? : บทเรียนจากนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ : มุมมองแนวบูรณาการกระบวนการและพฤติกรรม

7.บทวิจารณ์ทัศนะจากพุทธ ในหนังสือจิตสานึกใหม่แห่งเอเชีย 1: ทัศนะจากพุทธ ขงจื๊อ และนิเวศ โดย ซัมด้อง รินโปเช และ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สัมภาษณ์ โดย ประชา หุตานุวัตร และ รามู มณีวันนัน

Published: 2020-09-22