1.จำเลยไม่พูด : รัฐธรรมนูญในอดีต

2.รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องดีกว่าเดิม : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมือง โดยการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

3.เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย ผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

4.อนาคตการเมืองไทยและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

5.จากสมัชชาแห่งชาติ 2516 ถึงสมัชชาแห่งชาติ 2549

6.ฐานทางความคิดของ “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ”

7.วรรณกรรมปริทัศน์เรื่อง “Governing by Network”

Published: 2020-09-22