Announcements

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม -  มิถุนายน 2567) ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ http://thaijo.obec.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 15 มีนาคม 2567