การส่งบทความวิจัย

กำหนดการส่งบทความวิจัย

      ฉบับที่ 1   วันที่ 1- 15 มีนาคม 2565
      ฉบับที่ 2   วันที่ 1-15 กันยายน 2565 - รายละเอียดการส่งบทความวิจัย 

- คู่มือการสมัครสมาชิก 

- คู่มือการส่งบทความวิจัย

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย