เกี่ยวกับวารสาร

   วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและส่งเสริมให้นักวิชาการ นักการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย 

วารสารกำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
       ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
       ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย    

ขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus & Scope)
        วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Announcements

ประกาศรับบทความวิจัย วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566)

2023-01-30

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

       วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

       วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยที่นำเสนอได้รวบรวมมาจากข้อค้นพบในการวิจัย โดยมีเนื้อหาทางการศึกษาและการเรียนรู้ในด้านการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาครู การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัยการศึกษา

ดูทุกฉบับ