บทความย้อนหลัง

 • วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2565)

   

         วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

         วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด  11 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยที่นำเสนอได้รวบรวมมาจากข้อค้นพบในการวิจัย โดย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ นำเสนอเนื้อหาทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งทางด้านพัฒนากลยุทธ์ การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาครู การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

 • วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566)

  mceclip0-776cdba4095c4ef14f8364be63bf5a48.jpg

             วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

             วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยที่นำเสนอได้รวบรวมมาจากข้อค้นพบในการวิจัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยด้านการประเมินโครงการ และการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาครู ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  mceclip0-6ee6b5c2d779711fb3cbacc287f5c732.png

  mceclip1-484c577450cd5bea98598a473e373797.png

  mceclip2-f4d4cdbbcdcb9b54a13e4e81b01730d0.png

  mceclip3-6edf182a08a516eb41ac78dc7844e897.png

   

 • วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564)

  ปก_ISSN277-0684_(Online).jpg   

         วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

         วารสารฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ปุ่ม_ใบรองปก.png

  ปุ่มบทบรรณาธิการ.png

  ปุ่ม_สารบัญ.png                                                                   

  ปุ่ม_รายชื่อผู้ทรง.png

  ปุ่ม_คณะผู้จัดทำ.png

   

   

 • วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565)

   

         วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

         วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยที่นำเสนอได้รวบรวมมาจากข้อค้นพบในการวิจัย โดยมีเนื้อหาทางการศึกษาและการเรียนรู้ในด้านการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาครู การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

 • วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2566)

    

             วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

             วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยที่นำเสนอได้รวบรวมมาจากองค์ความรู้ ข้อค้นพบในการวิจัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์สู่การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาระบบการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาเพื่อส่งการคิดเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           mceclip1-79578cdfa3a603950a2000d342ee198a.png