การวิเคราะห์ Walailak Journal of Science and Technology ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ.2555-2563: การวิเคราะห์บรรณมิติ

ผู้แต่ง

  • โกสินธุ์ ศิริรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสำคัญ:

Walailak Journal of Science and Technology, การวิเคราะห์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ฐานข้อมูล Scopus, Scimago Lab, CiteScore, SCImago Journal Rank (SJR)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 กลุ่มตัวอย่างเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร WJST ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2563 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus และข้อมูลจาก Scimago Lab ด้วยวิธีการวิเคราะห์บรรณมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนบทความ, ประเภทบทความ, อัตราการตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างประเทศ, ค่า CiteScore, ค่า SCImago Journal Rank (SJR), สาขาที่อ้างอิงบทความของวารสาร, หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร, ประเทศที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิจัย ผลการศึกษาพบว่าจำนวนบทความตีพิมพ์ของวารสาร WJST ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 มีทั้งหมด 755 บทความ (เฉลี่ยปีละ 83 บทความ), ตีพิมพ์ประเภทบทความวิจัยทั้งหมด 721 บทความ (คิดเป็นร้อยละ 95.50), ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างประเทศสูงสุดร้อยละ 16.67 (เฉลี่ยร้อยละ 13.85), ปี พ.ศ. 2561 ค่า CiteScore สูงสุดของวารสารเท่ากับ 0.8 เปอร์เซ็นไทล์เท่ากับ 53 อยู่ในควอไทล์ 2, ปี พ.ศ. 2557 ค่า SCImago Journal Rank (SJR) สูงสุดของวารสารเท่ากับ 0.206 อยู่ในควอไทล์ 3, หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความในวารสารสูงสุดคือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ร้อยละ 11.79), ประเทศที่ตีพิมพ์บทความในวารสารสูงสุดคือ ประเทศไทย (ร้อยละ 56.16) และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิจัยสูงสุดคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ร้อยละ 5.43) สรุปผลการศึกษาพบว่าวารสาร WJST มีคุณภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สะท้อนความเป็นนานาชาติของวารสารโดยมีการตีพิมพ์จำนวนบทความเพิ่มสูงขึ้น, วารสารตีพิมพ์บทความที่มีความหลากหลายของหน่วยงานและหลากหลายประเทศ นอกจากนี้วารสารยังมีกองบรรณาธิการที่มาจากหลากหลายประเทศอีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้วารสาร WJST เป็นทางเลือกให้นักวิจัยทั่วโลกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน สามารถนำไปเสริมศักยภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงหน่วยงานภายนอกสามารถนำผลการศึกษานี้ไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยให้เทียบเท่าคุณภาพมาตรฐานระดับสากลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apinya, I. (2019). Guidelines for searching and interpreting environmental sciences journal metrics data at national and international levels. KMUTT Research & Development Journal, 42(1), 3-22. [In Thai]

Division of planning and Strategy, Walailak University. (2017). Strategic plan 20 years (2018-2037) Walailak University (p. 150). Nakhon Si Thammarat, Thailand: Division of planning and Strategy, Walailak University. [In Thai]

Division of planning and Strategy, Walailak University. (2021). Action plan 3 years (2020-2022) Walailak University (Revised edition for fiscal year 2021) (p. 32). Nakhon Si Thammarat, Thailand: Division of planning and Strategy, Walailak University. [In Thai]

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Marc Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296.

Elsevier. (2020). CiteScore 2020 methodology. Retrieved October 1, 2021, from https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/30562/supporthub/scopus

Elsevier. (2021a). Content policy and selection. Retrieved October 1, 2021, from https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

Elsevier. (2021b). Sources. Retrieved October 1, 2021, from https://www.scopus.com/sources.uri

Loipha, S. (2012). Cited reference searching. Journal of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 29(3), 1-18. [In Thai]

Nakornthap, P. (2016). An analysis of research papers indexed in Scopus and Web of Science which authored by faculty staff of the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University. TLA Research Journal, 9(1), 23-44. [In Thai]

Office of Policy and Planning of Higher Education. (2021). Long-Term higher education plan 20 years (2018 - 2037). Bangkok, Thailand: Office of the Higher Education Commission. [In Thai]

Office of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2021). A guide to self-assessment report of higher education institutions (revised edition). Bangkok, Thailand: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. [In Thai]

Pitithanabodee, N. (2021). Web citation of research articles on coronavirus disease (COVID-19) published in Thai journals: A bibliometric analysis. TLA Bulletin, 65(1), 1-14. [In Thai]

Scimago Institutions Rankings. (2021). Ranking methodology. Retrieved October 15, 2021, from https://www.scimagoir.com/methodology.php

Scimago Journal & Country Rank. (2020). Description of Scimago journal rank indicator. Retrieved October 15, 2021, from https://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf

Scimago Journal & Country Rank. (2021). Journal rankings. Retrieved October 15, 2021, from https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Sirirak, K, & Kongsri, Y. (2019). A study of quality of journals with TCI Database criteria case study of Walailak University academic journals. Dhammathas Academic Journal, 19(1), 227-238. [In Thai]

Sirirak, K., & Sirisathitkul, C. (2016). Walailak Journal of Science and Technology - A Scientometric analysis from 2010 to 2015. Walailak Journal of Science and Technology, 13(6), 391-397.

Sirirak, K., Youngjeen, S., & Monkeaw, L. (2020). Analysis and development of academic journals based on ASEAN Citation Index (ACI) criteria. RUTS Research Journal, 12(2), 223-239. [In Thai]

Springer Nature. (2021). Thailand. Retrieved October 30, 2021, from https://www.natureindex.com/country-outputs/thailand

Srisawad, S. (2019). The association of research collaboration and bibliometrics data with citation impact among articles based on Scopus Q1 from Nursing Institutions in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 154-170. [In Thai]

Supreeyaporn, C., & Kulachan, T. (2015). Developing of e-journal features for Open Journal Systems. TLA Research Journal, 8(1), 101-114. [In Thai]

Ta-Kham, T., Saninjak, K., & Jitjaroen, W. (2021). An analysis of specialty coffee research publication using a bibliometric method. Journal of Information Science, 39(1), 1-19. [In Thai]

Taterian, C., & Damrongson, T. (2017). Development Thai journal by Google Scholar. PULINET Journal, 4(2), 237-246. [In Thai]

Thepsuwan, P. (2021). Analysis of research article of Faculty of Science, Chiang Mai University published in academic journals in Scopus and Web of Science databases. CUAST Journal, 10(3), 186-194. [In Thai]

Times Higher Education. (2021). World University Rankings 2022: Methodology. Retrieved October 30, 2021, from https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2022-methodology

Walailak Journal of Science and Technology. (2021). About the journal. Retrieved October 1, 2021, from https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/about

Wittayawuttikul, R., Wipawin, N., & Premkamolnetr, N. (2015). The development of a social network model to enhance research productivity of faculty members in Thai Research Universities. TLA Research Journal, 8(1), 1-21. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23