Focus and Scope

นโยบายการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน

       วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการจัดทำพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "VRUResearch and Development Journal Science and Technology" ISSN: 2351-0366 ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 โดยวารสาร ฉบับนี้ เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่สาขาละ 3 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทั่วไป

       สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารวิจัยและพัฒนาฯ อย่างน้อย 2 ท่านก่อนลงตีพิมพ์

       บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

Peer Review Process

การอ่านประเมินต้นฉบับ

       บทความวิจัยต้นฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ อย่างน้อยจำนวน ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความให้เพิ่มเติม แก้ไข แล้วแต่กรณี โดยบทความที่ผ่านการประเมินได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ผู้นิพนธ์บทความจะได้รับหนังสือแจ้งพิจารณาการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับที่บทความวิจัยนั้นลงตีพิมพ์ จำนวน ฉบับ

Publication Frequency

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)

          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)

          ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์  แพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

Sponsors

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://rd.vru.ac.th

Sources of Support

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://rd.vru.ac.th

Journal History

 

ความเป็นมาของวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

          วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และในโอกาสที่วารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาหาความรู้ โดยแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น “วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science” ISSN 2351-0374 และ “วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRU Research and Development Journal Science and Technology” ISSN: 2351-0366 โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่สาขาละ 3 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท 

            สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรือได้อยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวจะต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารวิจัยและพัฒนาฯ อย่างน้อย 2 ท่านก่อนลงตีพิมพ์

            บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์