Announcements

แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-06-27

ด้วยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

เปิดรับบทความวิจัย เข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2022-05-03

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565

บุคคลภายนอก: เต็ม

บุคคลภายใน: เต็ม

----------------------

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565

บุคคลภายนอก: ว่าง 2  บทความ

บุคคลภายใน: เต็ม