เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISSN 2351-0366 ( Print )

แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-06-27

ด้วยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

เปิดรับบทความวิจัย เข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2022-05-03

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565

บุคคลภายนอก: เต็ม

บุคคลภายใน: เต็ม

----------------------

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565

บุคคลภายนอก: ว่าง 3 บทความ

บุคคลภายใน: ว่าง 1 บทความ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-29

CRYSTAL MODULUS OF TWARON AND TECHNORA FIBRES

Nathakamolwan Srijunpetch, R.J. Young

1-15

องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกะทกรก

วัลย์ลิกา สุขสำราญ, กัณฐมณี โพธิวัฒน์, อรอนงค์ ประนนท์

29-43

การพิมพ์สีธรรมชาติจากใบเพกาด้วยเทคนิคการถ่ายโอนสีสู่ผ้าฝ้าย

วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์, สุจาริณี สังข์วรรณะ, ภัทรภร พุฒพันธ์, ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์, ณรัช พรนิธิบุญ, ธนัง ชาญกิจชัญโญ

45-55

ดูทุกฉบับ