เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISSN 2351-0366 ( Print )

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

การเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella protothecoides BUUC1602 จากหัวเชื้อที่เก็บรักษาด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์ในแคลเซียมอัลจิเนต

มะลิวัลย์ คุตะโค, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, ยุธยา อยู่เย็น, นงนุช รุ่งสว่าง, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ภควรรณ เศรษฐมงคล

17-28

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) รสกะเพราเสริมใบชายา

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, สินีนาถ สุขทนารักษ์

131-140

ดูทุกฉบับ