คณะที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   

 

คณะผู้จัดทำวารสารและเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

อาจารย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ

นางวารุณี จันทพึ่ง

นางสาวปรียา  ยอดจันทร์

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ