คณะที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง

รองบรรณาธิการ

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย นาครักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

คณะผู้จัดทำวารสารและเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

อาจารย์ปวิช เรียงศิริ

นางสาวปรียา  ยอดจันทร์

นางสาวอัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน

นางปิยนันท์ ลีละชาต