CELLULASE ACTIVITY ASSAY FROM WOOD DESTROYING FUNGI IN ALCOHOL PRODUCTION FROM WATER HYACINTH (EICHORNIA CRASSIPES) BY SIMULTANOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION

Main Article Content

วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
พิมนารา นิลฤทธิ์

Abstract

Wood destroying fungi is a cellulose-degrading enzyme fungus. These fungi had the ability to decompose all stages of growth in plant. It can destroy the woody part of the tree and leave by releasing the enzyme. Most of the fungus will destroy from sapwood to heartwood, when it is in proper condition to grow and germinate. The mycelia will growth through the wood, causing to wood decay. Thus, the purpose of this study was to investigate the activity of cellulase enzymes from the wood destroying fungus, which was found in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, on degradation of various cellulose materials will yield the glucose. The 7 fungus were used in this study consist of: Favolus sp., Marasmius sp., Lenzites sp., Daldinia sp., Leucocoprinus sp., Polyporus sp., and Schizophyllum sp. The cellulase activity was used to determine the ability of each fungus. Leucocoprinus sp. presents the highest cellulase activity of 52.77 U/mg Protein and had the high cellulase activity on cotton and rice straw materials of 45.10 and 39.61 U/mg Protein, respectively. Crude enzyme was derived from Leucocoprinus sp. was subjected to 5 g dry cellulose hydrolysis treated with 10% NaOH solution and Saccharomyces cerevisiae was added in the flask for used to produce alcohol by simultanous saccharification and fermentation. The alcohol content was verified by HPLC using 70% alcohol as the standard substance. It results that the chronometric display of the fermented material showed the area underneath the graph of processed alcohol indicating that the area under the alcohol production curve was more than 17.215 times that of the standard substance. This is used as information on the degradation of biomass materials, which is the main raw material for ethanol production. This study will promote ethanol production into important fuel to the domestic power system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรีดา จันทวงษ์ และ โยธิน อึ่งกูล. (2555). การศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาอบไอนํ้าผสมเส้นใยของผักตบชวา. กรุงเทพฯ: วิศวสารลาดกระบัง ปีที่29 ฉบับที่1 มีนาคม.
บุญเรือนรัตน์ เรืองวิเศษ. (2552). การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส . สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร).
ประสาน ยิ้มอ่อน. (2549). การเพาะเห็ด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.
พิสมัย เจนวนิชปัญจกุล. (2548). Biofuel Roadmap, APEC Symposium on Foresighting Future Fuel Technology. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548.
พิจิตรา ตั้งเขื่อนขันธ์, รสรินทร์ รุจนานนท์ และอัญชลี อานาทสมบูรณ์. (2548). การคัดเลือกเชื้อราเพื่อผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวุ้นมะพร้าวที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากโรงงาน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ยศนันท์ พรหมโชติกุล และอรุณี วีณิน. (2549). เห็ดราทำลายไม้. สำนักวิจัยการป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้, กรมป่าไม้.
สุรีรัตน์ ถือแก้ว, วรรณพร ทะพิงค์แก และมงคล ยะไชย. (2556). ประสิทธิภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้เศษเหลือจากข้าวโพด. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 51-54.
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และ สีหนาท ประสงค์สุข. (2558). พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และ สีหนาท ประสงค์สุข. (2552). คู่มือปฏิบัติการรายวิชาพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Deswal D., Khasa Y.P. and Kuhad R.C., (2011). Optimization of cellulase production by a brown rot fungus Fomitopsis sp. RCK2010 under solid state fermentation. Bioresource Technol. May; 102(10): 6065-72.
Kumaran S., Sastry C.A. and Vikineswary S. (1997). Laccase, cellulase and xylanase activities during growth ofPleurotus sajor-caju on sagohampas. World Journal of Microbiology and Biotechnology. January 1997, Volume 13, Issue 1, pp 43–49.
Lowry, H.O., Rosebrough, J.N., Farr, L.A., and Randall, J.R. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193, 265-275.
Miller, G.L.. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical Chemistry. 31(3). 426-428.
Mira Madan and Ragini Bisaria. (1983). Cellulolytic enzymes from an edible mushroom, Pleurotus sajor-caju. Centre for Rural Development and Appropriate Tech., Indian Institute of Technology. Biotechnology Letters. 08/1983; 5(9):601-604.
Puntambekar U.S. (1995). Cellulase production by the edible mushroom Volvariella diplasia. World J Microbiol Biotechnol. Nov;11(6):695.
Sermanni, G.G., Annibale, A., Lena, D., Vitale, G., Di, N.S. and Mattia, E.. (1994). The production of exo-enzymes by Lentinus edodes and Pleurotus ostreatus and their use for upgrading corn straw. Bioresour. Technol. 48: 173-178.
Tan, Y.H. and Wahab, M.N.. (1997). Extracellular enzyme production during anamorphic growth in the edible mushroom, Pleurotus sajor-caju. World J. Microb. Biot. 13: 613-617.
Wei-Chuan Chen, Yin-Chen Lin, Ya-Lian Ciou, I-Ming Chu, Shen-Long Tsai, John Chi-Wei Lan, Yu-Kaung Chang and Yu-Hong Wei. (2017). Producing bioethanol from pretreated-wood dust by simultaneous saccharification and co-fermentation process. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 79. pp 43–48.