การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวรูปแบบสื่อผสม เพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของชาวมอญ ในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ธนกฤต โพธิ์ขี
ศรีสุภัค เสมอวงษ์

บทคัดย่อ

The research – Design and Create a Mixed Media to Present the History of MON in Phatumthani Province is the creating of mixed media by using design procedure to be a tool in presenting the history of MON. The proposes of the research were: 1) to design abd create a mixed media to present the history of MON in Phatumthani province; 2) to examine the satisfaction of a specialist on a mixed media to present the history of MON in Phatumthani Province; and 3) to study a knowledge and understanding of students on a mixed media to present the history of MON in Phatumthani province.

          The representative sample of this research is 43 students, elementary education grade 6 of Watbualuang School, Watchengtha School and Salapun School. The survey was using purposive random sampling.

            The results of the research were as follows: 1) the examine of satisfaction of the specialist on a mixed media to present the history of MON in Phatumthani province is at the maximum level, equals 4.79; and 2) the cognition and satisfaction of the representative sample on a mixed media to present the history of MON in Phatumthani province is at high level, equals 4.09. Which be in line with the hypothesis

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จวน เครือวิชฌยาจารย์. (2548). ประเพณีมอญที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

จิราภรณ์ เต็งไตรรัตน์ และคณะ. (2542). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2534). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญพร.

ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: วี พริ้นท์ (1991) จำกัด.

ณัฐวุฒิ ไชยคุณ. (2551). การสร้างบทเรียนสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ ด้วยระบบนอนลิเนียร์ สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2552). เทคโนโลยีมัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

บ้านจอมยุทธ. ประวัติศาสตร์มอญ. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://www.baanjomyut.com/library/2552/mon_history.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 12 มกราคม 2557).

วารินทร์ รัศมีพรหม. (2542). การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมชาย แก้วเจริญ. (2556). การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 6: 1-13.

สุนันทา ยินดีรมย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ, และชาตรี เกิดธรรม. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใ 8: 50-61.

สุชาติ ฉัตรเจต. (2553). การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.